Hoppa till innehåll

Aktuellt vid ERF 4/2023

Generalsekreterarens hälsning: Fred och god vilja

Julevangeliets budskap till herdarna lyfter fram freden och den goda viljan. Änglarna prisar Gud genom att säga: ”Ära i höjden åt Gud, och på jorden fred åt dem han har utvalt.” (Lukas 2:14, Bibel 2000).

Världens spänningar mellan människor och konflikter skapar osäkerhet och hopplöshet i människors hjärtan och sinnen. Fientlighet och osäkra tider är ett hot mot freden och livet på jorden. Just när vi trodde att vi kunde andas ut efter den globala pandemin och leva i fred, ställs vi inför nya utmaningar.

Författaren till psalm 121(Bibel 2000)  frågar:” Jag ser upp emot bergen.  Varifrån skall jag få hjälp?” Många människor ser uppåt  och ställer samma fråga: ”Varifrån skall jag få hjälp?” Psalmisten själv säger: ”Hjälpen kommer från Herren, som gjort himmel och jord.” Här är svaret även för oss som suckar uppåt. Vi får hjälp av Gud.

Julens budskap handlar om Fridsfursten, som föddes till denna värld för att vara vår Frälsare och Försonare för våra synder. Vår Frälsare Jesus Kristus öppnade vägen till Gud för oss. Han ger oss frid i hjärtat och evigt liv. Den frid som Kristus ger oss består även mitt i världens oro.

Kristus kallar oss också till att förmedla fred. Tillsammans kan vi be om fred i världen och att krigslarmet och strider ska upphöra. Som kristna kan vi också bygga fred och vara ambassadörer för god vilja i vår egen omgivning. Vi kan vara brobyggare där det finns konfrontationer och arbeta tillsammans med andra för samhällsfred.

Böneveckan för kristen enhet firas den 18-25 januari. Materialet för böneveckan har utarbetats av ett ekumeniskt team från Burkina Faso med hjälp av den lokala gemenskapen i Chemin Neuf (CCN). Temat för veckan är: ”Älska din Gud…och din nästa som dig själv.” (Lukas 10:27). Säkerhetsläget i Burkina Faso har försämrats avsevärt och i några delar av landet kan kristna inte fira gudstjänst offentligt. Kristna i Burkina Faso vill påminna oss om att kristna är kallade att förmedla Guds kärlek, fred och försoning. Kristus förenar oss i bön”

Välsignad advent!

Mayvor

Ekumenia.fi förnyades

Den nya hemsidan togs i bruk i slutet av november och du kan bekanta dig med den på den välbekanta adressen ekumenia.fi. Syftet med förnyelsen var att göra olika innehåll mer tillgängliga, med hänsyn till tillgänglighet och användarupplevelse. I framtiden kommer även Ansvarsveckans innehåll att finnas tillgängligt på samma adress.

Logo

Böneveckan för kristen enhet 2024

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Årets material har förberetts av ekumenisk arbetsgrupp från Burkina Faso och temat är Du skall älska Herren din Gud … och din nästa som dig själv (Luk 10:27). Materialet innehåller böner, bibeltexter, reflektioner och introduktion och bakgrund till temat.

Förälska dig i Bibeln kampanjalogo.

Förälska dig i Bibeln -kampanj

Förälska dig i Bibeln -dagen firas under Böneveckan 21.1.2024 med målet att öka användningen av Bibeln som stöd för den personliga och gemensamma andliga uppbyggelsen, att lyfta fram Bibeln som en personlig andaktsbok samt att samla in inspirerande material för bibelläsning och andra sätt att vara i umgänge med Bibeln, såväl ensam som i grupp. Materialet samlas i januari på webbplatsen rakasturaamattuun.fi, som upprätthålls av Suomen Raamatunlukijain liitto. Läs mer om hur du kan föreslå med material från din egen bakgrundsorganisation till kampanjen senast den 2 januari.

Miniatyr av en julgrubba med Jesus barnet i centrum.

Tack och välsignad väntan på jul

Den treåriga mandatperioden för medlemsrepresentanterna närmar sig sitt slut och de avgående representanterna avtackades vid SEN:s höstmöte i Lahtis i oktober. Vi vill ta tillfället i akt att tacka er för den gångna perioden och önska er allt gott inför framtiden, både för de avgående och de tillträdande representanterna. Nådefull väntan på julen!

Verktyg och material

Antirasismaktiviteter hos medlemssamfunden i Ekumeniska Rådet i Finland
Styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland konsulterade i september 2023 en arbetsgrupp bestående av experter på kyrkornas mångkulturalitet och mottog ett betänkande med rekommendationer om hur man kan främja antirasistisk verksamhet i kristna samfund. Styrelsen uppmanar medlemssamfunden och andra kristna aktörer att bekanta sig med rekommendationerna i betänkandet. Målet är att rekommendationerna ska väcka diskussion inom samfunden och uppmuntra konkreta åtgärder mot rasism. Läs rekommendationerna

Ekumeniska bönestunder kring samhällsfrågor
Dessa olika modeller för ekumeniska bönestunder har sammanställts för att uppmuntra kristna att i allt högre grad be tillsammans på olika orter i Finland. Samhällsfrågorna kan vara lokala aktuella frågor eller böneämnen som gäller hela Finland eller hela världen. Det kan vara särskilt viktigt att samlas för att be vid en kris eller olycka. En bönestund i ett offentligt rum vittnar om styrkan i det kristna samarbetet. Läs mer

Modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan som en tillgång för församlingarnas arbete 
Ekumeniska Rådet i Finlands sektion för jämställdhet har på ERF:s styrelsens uppdrag utarbetat en modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan. Denna exempelmodell är är avsedd att användas inom jämställdhets- och likbehandlingsplaneringen i kristna kyrkor, samfund och organisationer samt som stöd och handledning vid uppgörandet av de egna jämställdhets- och likabehandlingsplanerna.   
Läs mer och ta i bruk modellen: Modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan

Hållbarhetsboken – Ett kristet perspektiv på hållbarhetsmålsättningarna  
Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp i strävan att uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Publikationens inlägg, frågeställningar, bibeltexterna och bönerna utmanar församlingar till att bekanta sig med FN:s hållbarhetsmålsättningar och ger verktyg till den enskilde kristnes funderingar kring frågor om hållbar framtid.  Publikationen passar som redskap till olika ledare, den kan användas i både i grupparbete och i enskilt arbetet i kyrkor, hem och skolor. Publikationen är en del av Ekumeniska ansvarsveckan. Läs mer 

Dela på sociala medier: