Hoppa till innehåll

Böneveckan för kristen enhet 2024

Logo

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år.

Årets material har förberetts av ekumenisk arbetsgrupp från Burkina Faso och temat är

Du skall älska Herren din Gud … och din nästa som dig själv

Temat för år 2024

Materialet innehåller  böner, bibeltexter, reflektioner och introduktion och bakgrund till temat.

Bibletexten och reflektioner för de åtta dagarna

Dag 1: Hjälp oss, Herre, att leva våra liv vända mot dig

En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sade:
”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?”
(Luk 10:25)

Ytterligare bibelställen:
Romarbrevet 14:8–9
Psaltaren 103:13–18


Reflektion
”Vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Den viktiga frågan
som en laglärd riktade till Jesus, utmanar var och en som
tror på Gud. Den berör meningen med vårt liv på jorden och
i evighet. På andra ställen i Bibeln ger Jesus den mest grundläggande definitionen av vad evigt liv är: ”att de känner dig,
den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus
Kristus” (Joh 17:3). Att känna Gud innebär att upptäcka
hans vilja och tillämpa den i våra liv. Alla människor vill leva
fullt ut och i sanning, och det är också vad Gud önskar för oss
( jämför Joh 10:10). Den helige Irenaeus sa: ”Guds ära är den
levande människan.”
Livets existentiella realiteter, med splittring, själviskhet och
lidande, tar oss många gånger bort från vårt sökande efter
Gud. Jesus levde i det mysterium som en nära gemenskap
med Fadern är. Och Fadern längtar efter att uppfylla alla
sina barn med det eviga livets fullhet. Jesus är ”vägen” som
leder oss till Fadern, vårt yttersta mål.
Så vår strävan efter evigt liv för oss närmare Jesus, och därmed leds vi närmare varandra och stärks i vår samhörighet på vägen mot kristen enhet. Låt oss vara öppna för vänskap
och samarbete med kristna från alla kyrkor och samfund,
och be om att en dag alla tillsammans få dela nattvardsbordet.


Bön
Livets Gud, du har skapat oss till att ha liv och liv i överflöd.
Vi ber om att kunna se längtan efter evigt liv i våra bröder
och systrar. Vi ber att vi ska kunna leda andra till dig genom
att beslutsamt följa Jesu väg. Det ber vi i hans namn.
Amen.

Dag 2: Hjälp mig Herre att med hela mitt jag älska dig, min nästa och mig själv

Den laglärde svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av
hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft
och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Luk
10:27)

Ytterligare bibelställen
Femte Moseboken 10:12–13
Psaltaren 133


Reflektion
Det kan tyckas som ett enkelt svar Jesus ger den laglärde.
Det är ju taget direkt från Guds bud. Men att älska Gud på
det sättet och vår nästa som oss själva kan ofta vara svårt.
Budet att älska Gud kräver ett djupt engagemang som innebär att vi överger oss själva helt – och överlåter våra hjärtan och vårt förstånd till att tjäna Guds vilja. Vi kan be om nåden
att följa Kristi exempel, han som överlämnade sig helt och
sa: ”Men låt din vilja ske, inte min” (Luk 22:42). Han visade
också sin stora kärlek till alla, inklusive sina fiender. Vi väljer inte vår granne, vår nästa. Att älska dem innebär att vara uppmärksam på deras behov, acceptera deras ofullkomlighet och uppmuntra dem i det de hoppas på och strävar efter.
Samma hållning behövs på vår väg mot kristen enhet, med
avseende på våra olika traditioner.
Kallelsen att älska sin nästa ”som sig själv” påminner oss om
att vi behöver acceptera oss själva som vi är, medvetna om
att Gud ser på oss med en barmhärtig blick och alltid är redo
att förlåta. Kom ihåg att vi är del av Guds älskade skapelse.
Respektera dig själv. Eftersträva fred med dig själv. Och på
motsvarande sätt kan vi alla be om nåden att älska och acceptera vår egen kyrka eller församling, med dess tillkortakommanden, och överlåta allt åt Fadern som förnyar oss
genom den heliga Anden.


Bön
Herre, ge oss nåden att lära känna dig allt djupare, så att vi
kan älska dig med hela vår varelse. Ge oss ett rent hjärta,
som kan älska vår nästa som oss själva. Må den heliga Anden, som du ger, förmå oss att se din närvaro i våra systrar
och bröder så att vi älskar med samma villkorslösa kärlek
som du älskar oss med. Genom Kristus vår Herre.
Amen.

Dag 3: Herre, öppna våra hjärtan för dem vi inte ser.

”Vem är min nästa?” (Luk 10:29)

Ytterligare bibelställen
Romarbrevet 13:8–10
Psaltaren 119:57–63

Reflektion
Den laglärde ville rättfärdiga sig själv, och hoppades att den
”nästa” han blivit kallad att älska skulle vara en som har
samma tro och hör till samma folk som han själv. Det är en
naturlig mänsklig instinkt. När vi bjuder in människor till
vårt hem är det ofta sådana som har samma sociala status,
samma livssyn och värderingar som vi. Vi människor väljer
instinktivt det som är bekant. Så är det också med våra kyrkliga gemenskaper. Men Jesus leder den laglärde och åhörarna djupare in i deras tradition genom att påminna dem
om deras skyldighet att välkomna och älska alla, oberoende
av religion, kultur och social status.
Evangeliet lär oss att det inte finns något extraordinärt med
att älska dem som är som vi. Jesus styr oss mot en radikal
syn på vad det är att vara mänsklig. Liknelsen illustrerar på
ett väldigt tydligt sätt vad Kristus förväntar sig av oss: att
öppna och vidga våra hjärtan och vandra hans vägar genom
att älska andra så som han älskar oss. Jesus ställer faktiskt
en motfråga till den laglärde: den avgörande frågan är inte
”vem är min nästa” utan ”vem visade sig vara en nästa åt den
nödställde”?
Vår tid, som är präglad av osäkerhet och rädsla, gör att vi
möter en verklighet där misstillit och otrygghet präglar relationer. Då blir liknelsens utmaning till oss idag: ”För vem är jag en nästa”?

Bön
Kärlekens Gud, som skriver kärlek i våra hjärtan, ingjut modet i oss att se bortom oss själva och se vår nästa i dem som
är olika oss själva, så att vi verkligen följer Jesus Kristus, vår
broder och vår vän, som är Herre i all evighet.
Amen.

Dag 4: Må vi aldrig vända oss bort från dem som är i nöd.

När han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi.
(Luk 10:31)

Ytterligare bibelställen
Jesaja 58:6–9a
Psaltaren 34:15–22

Reflektion
Prästen och leviten som viker åt sidan och går förbi kan ha
haft goda religiösa skäl till att inte hjälpa: de hade kanske gjort sig redo för att utföra vissa religiösa ritual och
riskerade att utsätta sig för rituell orenhet om mannen hade
varit död. Men vid många tillfällen riktar Jesus kritik mot
religiösa ledare för att de värderar regler som viktigare än
skyldigheten att alltid göra gott.
I början på bibeltexten för Böneveckan står det att den
skriftlärde ville visa att han var rättfärdig. Prästen och Leviten i liknelsen tyckte nog också att de hade handlat rätt. Hur långt är vi som kristna beredda att gå bortom konventioner?
Ibland kan kyrkligt och kulturellt skapad närsynthet hindra
oss från att se vad som uppenbaras genom de liv och vittnesbörd som bärs fram av systrar och bröder i andra kristna traditioner. När vi öppnar våra ögon för att se hur Guds kärlek
uppenbaras genom andra kristna dras vi närmare dem och
dras på så sätt in i en djupare enhet med dem.
Den här liknelsen som Jesus berättade utmanar oss inte
bara att handla gott, utan också till att vidga vår blick. Vi lär
oss vad som är gott och heligt, inte bara av dem som delar
vår konfessionella och religiösa världsbild, utan också av
dem som är olika oss. Den barmhärtige samariern är ofta
någon annan än vi förväntar oss.

Bön
Herre Jesus Kristus, vi ber att när vi vandrar med dig mot
enhet, våra ögon inte ska titta bort utan vara vidöppna mot
världen. Och att vi på vår färd genom livet, ska stanna upp
och sträcka oss ut mot andra, ta hand om de sårade och genom det upptäcka din närvaro i dem, du som lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

Dag 5: Herre, hjälp oss att se såren och finna hopp.

Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband
dem. (Luk 10:34)

Ytterligare bibelställen
Joel 2:23–27
Psaltaren 104:14–15, 27–30


Reflektion
Den barmhärtige samariern gjorde vad han kunde utifrån
sina resurser: han hällde olja och vin på mannens sår,
förband dem och lade honom på sitt lastdjur. Han gick ännu
längre genom att lova att betala för omvårdnaden. När vi
ser på världen med samarierns blick kan varje situation bli
en möjlighet att hjälpa dem som är i nöd. Det är då kärleken
kommer till uttryck. Den barmhärtige samarierns goda
exempel motiverar oss att fråga oss själva hur vi ska reagera
gentemot vår nästa. Han gav mannen vin och olja, och
upprättade honom på så sätt och gav honom hopp. Vad kan
vi ge så att vi kan bli delaktiga i Guds verk med att hela en
söndrad värld?
Denna söndring i vår värld visar sig som osäkerhet, rädsla,
misstro och splittring. Det drar skam över oss kristna att
denna splittring finns också mellan oss. Trots att vi ofta
samlas runt sakramenten och andra ritualer för helande,
försoning och tröst, där vi ofta använder olja och vin, framhärdar vi ändå i de splittringar som sårar Kristi kropp. När splittring mellan oss kristna helas främjar det helandet i och
mellan länder.

Bön
Barmhärtige Gud, du källa till all kärlek och godhet, hjälp
oss att se vad vår nästa behöver. Visa oss vad vi kan göra för
att bidra till helande. Förvandla oss, så att vi kan älska våra
bröder och systrar. Hjälp oss att övervinna de hinder som
splittring skapat, så att vi kan bygga en fredlig värld för allas
bästa. Tack för att du förnyar din skapelse och leder oss mot
en framtid full av hopp, du som är Herre över allt, igår, idag
och i evighet.
Amen.

Dag 6: Herre, gör våra kyrkor till ”värdshus” som tar emot de nödställda.

Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett
värdshus och skötte om honom. (Luk 10:34)

Ytterligare bibelställen
Första Moseboken 18:4–5
Psaltaren 5:11–12


Reflektion
Mannen som överfölls av rånare togs om hand av en samarier. Samariern såg bortom fördomar och partiskhet. Han såg
någon som behövde hjälp och tog honom till ett värdshus.
”Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och
sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig
på återvägen.’” (Luk 10:35)
I varje mänskligt samhälle är gästfrihet och solidaritet väsentliga. De kräver att vi välkomnar främlingar, utlänningar,
migranter och hemlösa människor. Men när vi drabbas av
osäkerhet, misstänksamhet och våld har vi en tendens att
misstro vår nästa. Gästfrihet är ett viktigt sätt att vittna
om evangeliet, i synnerhet i de sammanhang där det råder
religiös och kulturell pluralism. Att välkomna ”den andre”
och i sin tur själv bli välkomnad utgör själva kärnan i all
ekumenisk dialog. Vi som är kristna utmanas att förvandla
våra kyrkor till värdshus där vår nästa kan finna Kristus.
En sådan gästfrihet blir ett tecken på den kärlek som våra
kyrkor hyser för varandra och för alla.
När vi som Kristi efterföljare rör oss bortom våra konfessionella traditioner och väljer att utöva ekumenisk gästfrihet, rör vi oss från att vara främlingar, till att vara varandras
nästa.

Bön
Kärlekens Fader, i Jesus visade du oss vad gästfrihet är
genom att visa omsorg om vår sårbara mänsklighet. Hjälp
oss att bli en gemenskap som tar emot dem som känner sig
övergivna och vilsna, genom att bygga ett hus där alla är
välkomna. Vi ber att vi ska komma varandra närmare när vi
erbjuder världen din villkorslösa kärlek. Det ber vi om i den
heliga Andens enhet.
Amen.

Dag 7: Herre, visa oss hur vi kan bemöta vår nästa.

Jesus frågade: ”Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” (Luk 10:36)

Ytterligare bibelställen
Filipperbrevet 2:1–5
Psaltaren 10:17–18

Reflektion
Som avslutning på liknelsen frågade Jesus den laglärde: vem
var den överfallne mannens nästa? Den laglärde svarade:
”Den som visade honom barmhärtighet.” Han säger inte
”samariern”, och man kan tänka sig att det svaret hade varit
svårt för honom att ge, med tanke på fiendskapen mellan
samarier och judar. Ofta upptäcker vi vår nästa i de mest
oväntade människor, och dem vars namn och ursprung vi
har svårt att ta i vår mun. I dagens värld, där polariserande
politik ofta ställer människor med olika religiösa identiteter
mot varandra, utmanar Jesus oss genom denna liknelse att
se vikten av vår kallelse att gå över de gränser och murar
som skiljer oss åt.
Tillsammans med den laglärde utmanas även vi att reflektera över hur vi lever våra liv, inte bara i fråga om huruvida vi handlar gott eller inte, utan också om vi likt prästen och
leviten försummar att handla barmhärtigt.

Bön
Helige Gud, din son Jesus Kristus kom till oss för att visa
barmhärtighetens väg. Hjälp oss genom din heliga Ande att
följa hans exempel, möta behoven hos alla dina barn, och på
så sätt ge ett gemensamt kristet vittnesbörd om din kärlek
och barmhärtighet. Det ber vi i Jesu namn.
Amen.

Dag 8: Herre, må vår samhörighet bli ett tecken på ditt rike.

Jesus sade: ”Gå du och gör som han!” (Luk 10:37)

Ytterligare bibelställen
Romarbrevet 12:9–13
Psaltaren 41:1–2

Reflektion
Genom dessa ord – ”Gå du och gör som han” – sänder Jesus
ut var och en av oss, och var och en av våra kyrkor, till att
omsätta i våra liv hans bud att älska. Vi inspireras av den
heliga Anden och sänds ut att bli en ”annan Kristus”, genom
att sträcka oss ut mot den lidande mänskligheten med
medkänsla och barmhärtighet. Så som den barmhärtige
samariern förhöll sig till den skadade mannen, så kan också
vi välja att inte stöta bort dem som är annorlunda, utan odla
en kultur där närhet och godhet får råda.
Hur talar Jesu inbjudan ”Gå och gör som han” in i mitt liv?
Vad innebär denna Kristi kallelse för mina relationer till
medlemmar i andra kyrkor? Hur kan vi genom vår kärlek
vittna tillsammans om Guds kärlek? Som Kristi sändebud
( jämför 2 Kor 5:20) kallas vi att försonas med Gud och varandra, att låta samhörigheten slå rot och växa i våra kyrkor
och i områden som drabbas av konflikter mellan olika grupper, som i Sahel-regionen.
När ömsesidig tillit och förtröstan ökar, kommer vi att bli
mer öppna för att visa våra sår, inklusive såren inom våra
kyrkor, så att Kristi kärlek kan nå oss och hela oss genom
varandras kärlek och omsorg. Att sträva tillsammans efter
kristen enhet hjälper oss att återupprätta relationer så att
våld kan ge vika för solidaritet och fred.

Bön
Himmelske Fader, vi tackar dig för din gåva, den heliga
Anden, livgivaren, som gör oss mer öppna för varandra, som
löser konflikter och stärker gemenskapens band mellan
oss. Vi ber att vi ska växa i ömsesidig tillgivenhet och i vår
längtan att förmedla evangeliets budskap alltmer troget, så
att världen kan samlas i enhet och välkomna Fredsfursten.
Genom Kristus vår Herre.
Amen.

Böndagarnas bibeltexter 2024

18.1 Böndag för kristen enhet

Hosea 2:14–21
14 Därför skall jag locka ut henne i öknen
och söka vinna hennes hjärta.
15 Där lovar jag att återge henne vingårdarna,
jag gör Akors dal till en hoppets port.
Där skall hon svara mig som i sin ungdom,
som när hon drog ut ur Egypten.
16 Den dagen, säger Herren,
skall du kalla mig »min man«
och inte längre »min Baal«.
17 Jag skall se till att baalsgudarna inte nämns,
att hon inte mer tar deras namn i sin mun.
18 För mitt folk skall jag den dagen sluta ett förbund
med de vilda djuren,
med himlens fåglar och markens kräldjur,
och båge och svärd och krig
skall jag utplåna i landet,
så att de får bo i trygghet.
19 Jag skall äkta dig för evigt,
jag skall äkta dig i rättfärdighet och rätt,
i kärlek och förbarmande.
20 Jag skall äkta dig i trofasthet,
och du skall lära känna Herren.
21 Den dagen skall jag svara, säger Herren,
jag skall svara himlen,
och himlen skall svara jorden.


Efesierbrevet 2:12–22
12 kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. 13 Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.
14 Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. 15 Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. 16 I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. 17 Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. 18 Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. 19 Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. 20 Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. 21 Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; 22 genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.


Luk 10:25–37
25 En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: »Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« 26 Jesus sade: »Vad står det i lagen? Hur lyder orden?« 27 Han svarade: »Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.« 28 Jesus sade: »Det är rätt. Gör det, så får du leva.« 29 För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: »Och vem är min nästa?« 30På den frågan svarade Jesus: »En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. 31 En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. 32 På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. 33 Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. 34 Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. 35 Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ 36 Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?« 37 Han svarade: »Den som visade honom barmhärtighet.« Då sade Jesus: »Gå du och gör som han!«

24.10 Böndag för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar

5 Mos 10:17–19
17 Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store Gud och fruktansvärde hjälte som aldrig är partisk och inte kan mutas, 18 som ger den faderlöse och änkan deras rätt och som älskar invandraren och ger honom mat och kläder. 19 Även ni skall visa invandraren kärlek, ty ni har själva varit invandrare i Egypten.


Rom 13:8–10
8 Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. 9 Buden Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. 10 Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.


Matt 5:38–48
38 Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. 39 Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. 40 Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. 41 Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. 42 Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

43 Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. 44 Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; 45 då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 46 Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? 47 Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? 48 Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.

Ladda ned materialet

Förälska dig i Bibeln -dagen 21.1.

På söndag 21.1 firas för första gången Förälska dig i Bibeln-dagen. Samtidigt har det öppnats en ny ekumenisk materialdatabas RakastuRaamattuun.fi (Länken öppnas i en ny flik.) (Förälska dig i Bibeln) som stöder läsning av och umgänge med Bibeln. 

Dela på sociala medier: