Hoppa till innehåll

Om oss

Ekumeniska Rådet är ett samarbetsorgan för kyrkor, kristna samfund och församlingar som är verksamma i Finland.

ERF har fungerat sedan år 1917 och är ett av de äldsta nationella ekumeniska råden i världen. Till att börja med verkade Rådet som en finländsk nationell kommitté inom rörelsen World Alliance. 1933 blev rörelsens namn Allmänkyrkliga kommittén i Finland. 1963 ändrades det till Ekumeniska Rådet i Finland.

ERF är ett samarbetsorgan för kyrkor, kristna samfund och församlingar som är verksamma i Finland. Medlemskyrkorna och -samfunden bekänner Herren Jesus som Gud och Frälsare och strävar efter att uppfylla sin gemensamma kallelse till den treenige Gudens ära. Rådet främjar Kristi kyrkas strävan till en synlig enhet, stärker enheten mellan de kristna, deras tjänst och vittnesbörd i Finland samt verkar som mötesplats mellan kyrkorna och de kristna samfunden.


Principer för verksamheten

Ekumeniska Rådet i Finland fungerar både som samtalsforum, verkställande organisation och som sakkunnigorganisation. Målet med verksamheten är att kyrkorna och de kristna samfunden skall stöda enheten mellan kristna. Strävan är också att stärka kyrkornas röst i samhället.


Rådets verksamhet styrs av två centrala principer: 1) det kristna vittnesbördet som kommer till uttryck i kärleken och enheten mellan kristna 2) det gemensamma arbetet för skapelsen och människovärdet.


Verksamheten kan delas in i följande delområden:

• spiritualitet och lärofrågor

• frågor som rör etik och samhället, i synnerhet frågor som rör människovärdet

• kristen fostran

• det gemensamma vittnesbördet och religionsdialog

• nationella och internationella ekumeniska nätverk

Det högsta beslutande organet i ERF är dess möte som hålls två gånger per år. Medlemskyrkorna, observatörerna och partnerorganisationerna utser sina representanter till mötet. Den styrelse som väljs vid rådets möte är verkställande organ. Arbetet leds av generalsekreteraren i samarbete med personalen på ekumeniska rådets kansli. Sektionerna och arbetsgrupperna är också viktiga för att befrämja ekumeniken.