Hoppa till innehåll

Biskop Matti Repo: Den gemensamma förståelsen av kyrka och mission stärks

Kyrka och mission hör ihop. Den senaste tidens utveckling inom den internationella ekumeniska rörelsen tyder på att tonvikten håller på att flyttas från kyrkans mission till missionens kyrka. Samtidigt har en gemensam förståelse av både kyrka och mission vuxit fram.

Kyrkornas världsråds Faith and Order kommissionens dokument Kyrkan – på väg mot en gemensam vision (The Church: Towards A Common Vision) (2013) var resultatet av diskussioner i lärofrågor kring nattvarden, präst- och biskopsämbetet. Ungefär samtidigt skisserade World Mission and Evangelism kommissionen på en ny ekumenisk missionsteologi. Det var först i slutskedet av kommissionernas arbete som deras samarbete inleddes. Som ett resultat av detta placerades mission i början av dokumentet Kyrkan – på väg mot en gemensam vision för att definiera kyrkans vara, medan den tidigare hade tagit sin plats som en funktion av att vara kyrka, som en konsekvens av att vara kyrka. På samma sätt kom den nya missionsförklaringen Tillsammans för livet (2013) att betona att kyrkan föddes för mission och existerar just i mission.

Kyrkan – på väg mot en gemensam vision börjar med Guds uppdrag, i vilket han har skapat kyrkan som ett tecken och en tjänare för sitt rike. Det är inte ett försök att säga hur kyrkan ska se ut och vad den ska göra, utan hurudan Gud är och vad Gud har satt kyrkan till att vara. Kyrkan uttrycker i sitt väsen hur Gud är som en helig treenighet av kärlek och enhet.

Tillsammans för livet har också gått vidare från den tidigare ekumeniska uppdragsbeskrivningen. Dess föregångare ignorerade kortfattat kyrkans natur och betydelse som ett redskap för Guds frälsningsverk och talade mer om mission som ett medel för samarbete och tillväxt mellan kyrkor. Det nya dokumentet ser kyrkan som Guds gåva till världen, i syfte att förvandla världen till att likna Guds rike.

Den globala responsen på dokumenten visar på en stärkt gemensam förståelse av vad kyrkan är och vad dess uppdrag är. Detta innefattar mission, både som ett tecken på kyrkans enhet och som ett väsentligt uppdrag för kyrkan. Mission är centralt både i förkunnelse av det frälsande evangeliet och i tjänandet av världen för dess förvandling. Svaren återspeglar en önskan att gå mot enhet längsmed den gemensamma vittnesbördens väg.

Man skulle kunna förvänta sig att olika kontext och kulturell mångfald har gjort det allt svårare att nå samförstånd om kyrkans grundläggande element och syfte. Tvärtom verkar den mångskiftande kristendomen i världen ha en igenkännbar känsla av en gemensam identitet som Kristi kyrka, vars uppdrag är att vittna om sin Herre i ord och handling.

Matti Repo
Biskop i Tammerfors, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Dela på sociala medier: