Hoppa till innehåll

Sofia Forum Finland

Sammanfattning

Klimatförändringen är en utmaning som berör oss alla. De globala miljöutmaningarna är sammanbundna med varandra. Tillgången på vatten och mat, minskad biodiversitet, försurningen och den allmänna nedsmutsningen är alla relaterade till klimatförändringen och kan inte lösas var för sig. Trots att vi har många teknologiska och ekonomiska lösningsförslag är den största utmaningen att anpassa de olika samhällssektorernas verksamhet till konsekventa progressiva lösningar. Detta påverkas av värderingar, ekonomisk hållbarhet och förändringar i det politiska understödet. Klimatförändringen är ett genomgående samhällsproblem både här och nu och i ett längre perspektiv.


Akademiker Markko Kulmala och metropolit Ambrosius är initiativtagare till Sofia Earth Forum, en process som söker lösningar på klimatförändringens utmaningar. Det första evenemanget, Sofia Forum Finland, hölls i december 2019 och arrangerades av Institutet för Atmosfärforskning (INAR) vid Helsingfors Universitet, Ekumeniska Rådet i Finland och SITRA tillsammans med Kulturcentret Sofia. I forumet deltog representanter för vetenskapssamfundet, statsmakten, den privata sektorn, kyrkornas experter och religionsledare. Vid forumet diskuterade man relationen mellan incitament (industrins miljögärningar, konsumtion, beskattning, utsläppsgränser) och hur man löser konflikter kring klimatåtgärder i det finländska samhället. Syftet var att göra upp åtgärdsförslag som kan hjälpa oss att gå från idé till genomförande gällande målen för klimatåtgärderna.

Sofia Forum Finland 2019 konstaterar följande: ”Vi behöver vetenskapliga, teknologiska, sociala och politiska innovationer. Vi måste fatta beslut som hjälper oss att styra det nuvarande systemet mot kolneutralitet. Ökandet av solidaritet och gemensamt ansvar är väsentligt för de miljöpolitiska lösningarna. De föreslagna åtgärderna måste förmedlas begripligt så att människor kan tillgodogöra sig informationen.

Förtroende skapas när människor upplever att en sak för med sig mera gott än ont. Vi behöver ett paradigmskifte. När vi sätter snävare gränser kan vi bättre stöda utvecklandet av nya metoder och därigenom skapa större tillit. På så sätt uppnår vi en större legitimitet. Sofia Forum Finland uppmuntrar beslutsfattare att göra modiga och svåra beslut så att vi kan finna en hållbar väg när det gäller motarbetandet av klimatförändringen.” 

Klimatförändringen – från idéer till genomförande – vad är det som hindrar oss?

Trots att vi ser ett uppvaknande kring klimatfrågan framskrider klimatförändringarna. Det nuvarande läget ser märkligt ut. Särskilt de unga är bekymrade och hyser stort misstroende. För att vi ska komma från idé till handling behöver vi allas medverkan: medborgare, frivilligorganisationer, kyrkor, industrin, företag, forsknings- och teknologisamarbete och politiska beslutsfattare. Åtgärder på olika nivåer måste förenas till en logisk helhet. 

Klimatförändringen är än så länge en utmaning för vetenskapen. Klimatet förändras, men hur? För att vi ska förstå förändringen behövs både mångsidiga och långsiktiga observationer och en öppen kommunikation. Vi behöver högklassiga informationssystem så att vi kan förstå hur åtgärderna fungerar. Till dessa åtgärder hör avlägsnandet av växthusgaserna (kolsänka) ur atmosfären och hur olika återkopplingsmekanismer påverkar förändringen (kolväten, aerosolpartiklar, moln, regn; kolsänka+). Vi måste också optimera de mekanismer som gör klimatförändringen långsammare. Utan att ställa dessa öppna frågor kommer vi inte att få några svar.

Klimatförändringen är också en moralisk utmaning. Solidaritet och en jämn fördelningen av välfärden är viktiga delar av lösningen. Det är viktigt att förena egna erfarenheter och data med den globala förändringen och dess följdverkningar. Säkerhet, socialt rättspatos och solidaritet är förutsättningar för en förändring. Kyrkornas och de religiösa samfunden måste inta en central roll i en djupgående diskussion om livsstilsförändring. 

Klimatförändringen är en pedagogisk utmaning. Vi behöver en klimatpedagogik på alla utbildningsnivåer. Utbildningen definierar långt individernas tänkesätt för en överskådlig framtid och påverkar samhällets verksamhet och lösningar. Ett helhetsinriktat tänkesätt främjar ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljöfrågor. 

Det finns redan teknologiska lösningar för motarbetandet av klimatförändringen, tyvärr befinner de sig ännu i inledningsskedet. Det pågår en kraftig teknologisk utveckling som möjliggör utvecklandet av och ibruktagande av olika lösningar. De globala utmaningarna går in i varandra, vilket gör att också lösningarna måste behandlas gemensamt. Föregångsländer kan bli öppna för marknader värda tusentals miljarder. Finlands nationalekonomi behöver ett högt tilläggsvärde i form av företag och dithörande export av teknologi och utbildning. Finland kan nå framgång bara genom att låta klimatförändringen bli en utgångspunkt för allt samhälleligt beslutsfattande. Som ett jämlikt och demokratiskt land förmår Finland göra dessa paradigmförändringar.

BAKGRUND

Sofia Forum Finland är en fortsättning på Sofia Earth Forum, ett internationellt evenemang och process som inleddes 2016. Syftet med Sofia Earth Forum var att samla samhällspåverkare och experter från olika sektorer för att börja skissa på lösningsmodeller för stävjandet av klimatförändringen, vår största globala utmaning. Initiativet togs av akademiker Markku Kulmala och metropolit Ambrosius. Det första forumet som hölls 2016 samlade representanter för vetenskapssamfundet och kyrkor i Finland och Ryssland. Kyrkornas viktiga roll i detta forum, som är en del av en internationell process, är att ge legitimitet åt åtgärder som ska stävja klimatförändringen.

I kölvattnet av Greta Thunbergs inspirerande exempel och resultaten av IPCC:s rapport nådde medborgardiskussionen och människors aktiva engagemang för klimatet nya höjder våren 2019. 

Sofia Forum Finland fokuserade på analys av åtgärder som ska leda till en kolneutral framtid och betonade särskilt vikten av processens legitimitet och trovärdighet hos medborgarna.

I Forumet deltog ett hundratal representanter för vetenskapssamfundet, statsmakten (ministerier, forskningsinstitut), privata sektorn (företag), kyrkliga experter och religiösa ledare. Forumets arbetsgrupper diskuterade den så kallade Dialogpaus-metoden (https://www.sitra.fi/sv/rondpaus/ (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)) som undersöker skillnaderna mellan påbud och regler och försöker lösa motsättningar i samband med klimatåtgärderna i vårt samhälle. Målet är att erbjuda nya infallsvinklar i samhällsdebatten genom att ta i beaktande olika utgångspunkter och göra upp åtgärdsförslag med sikte på en kolneutral framtid.

Forumet hade inbjudit ett stort antal experter och diskussionsinledare för att kunna erbjuda en bredare bas för samtal och diskussioner och få fram förslag på hur vi kan gå från ord till handling.

Detta första Sofia Forum Finland arrangerades på initiativ av Ekumeniska Rådet i Finland i samarbete med Helsingfors universitets Institut för Atmosfärforskning (INAR), SITRA och Kulturcentret Sofia.

Forumets planeringskommitté bestod av akademiker Markku Kulmala, professor Markku Kivinen, FD Hanna Lappalainen, strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki, projektchef Janne Peljo, generalsekreterare Mari-Anna Auvinen, prost Risto Pontela, informations- och verksamhetskoordinator Suvi-Tuulia Vaara och informationssakkunnig Tuija Helenelund.

Sofia Forum Finland stöddes av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Ortodoxa kyrkan i Finland, Helsingfors universitet, SITRA, Neste Oy och Ekumeniska Rådet i Finland.

Dela på sociala medier: