Hoppa till innehåll

Ekumeniska missionshelgen

Under missionshelgen betonas gemensam bön till förmån för det missionsarbete som bedrivs av de kristna kyrkorna och samfunden. Vi hoppas att missionshelgen skall stärka det kristna vittnesbördet, främja fred, försoning och kärlek samt inspirera speciellt ungdomar att ta ett aktivt missionsansvar.

Förutom att be för varandra kan de lokala församlingarna på samma ort inbjuda t.ex. missionsvänner från andra kyrkor och församlingar till sina samlingar för att dela med sig av tankar och erfarenheter av missionsarbetet. På detta sätt kan kristna lära sig att förstå och respektera varandras arbete och stärka det gemensamma kristna vittnesbördet för att världen skall tro.

Missionshelgen har firats sedan 1999 efter att man i Vivamo i Lojo hade arrangerats Finländsk missionskonsultation 20-22.10.1998. Arrangörer var Finska Missionsrådet, Ekumeniska rådet i Finland och Finlands frikyrkoråd.

I avslutning av konsultationen gavs Vivamos budskap, där man konstaterar bl.a. följande:

Vi har upplevt att, trots våra olika traditioner, det är möjligt att lära sig förstå och respektera olika missionsuppfattningar och varandras arbete. När vi uppmuntrar varandra förstärker vi den gemensamma synen på Guds mission. Vi ber att budskapet om hans försonande kärlek genom Jesus Kristus skall nå så många männsikor som möjligt, när och fjärran.

Vi uppmuntrars av beskeden om att de kristnas antal i Asien, Afrika och Latinamerika växer starkt och att dessa kyrkors missionsarbete är ännu mer omfattande. Vårt eget missionsarbete innebär ett ökat samarbete med unga kyrkorna och missionerna överallt i världen.

Vi förväntar oss att denna konsultations arrangörssamfund fortsätter det konstruktiva samtalet om missionens nuvarande och framtida frågor. Detta samtal är nödvändigt, föra att vår syn missionen skall förnyas och förstärkas. Det hjälper oss också att förstå varandra bättre på olika nivåer i våra missionsåtgärder. Genom de kristnas växelverkan kan främlingskap utbytas i gemenskap och olikheter bli en rikedom (Rom. 12:4-8).

  • I andan av budskapet utsåg arrangörerna omedelbart en samarbetsgrupp (Lähetyksen yhteistyöryhmä, LYTR). Arrangörernas styrelser utser medlemmar till arbesgruppen.
  • LYTR var aktivt verksam fram till slutet av 2008. LYTR var samarbetsgrupp för vårt lands kyrkors gemensamma forum för mission, som möjliggjorde kontakter mellan kyrkor och missionsorganistaioner. Även årlig temadag för mission är frukt av LYTR:s arbete.
  • Missionssamarbetet tog en ny vändning under år 2008, då Ortodox mission rf blev medlem i Finska Missionsrådet. De medverkande i missionsarbetsgruppen konstaterade att arbetsgruppen fyllt sin uppgift och det beslöts at avsluta arbetsgruppens verksamhet med början av 2009. Finska Missionsrådet kan nu mera effetktivt fungera som missionens ekumeniska forum. ERF:s styrelse har konstaterat att kontakterna till katolska kyrkan på missionssamarbetsbranchen bör också skötas.
  • ERF och FMR ingick ett samarbetsavtal om att utveckla ekumeniska missionshelgen i ömsesidigt samarbete.

Dela på sociala medier: