Hoppa till innehåll

Förbön på världsflyktingsdagen 2020

Vad är världsflyktingdagen?                

FN:s internationella flyktingdag firas den 20 juni. Den sammanfaller i år med midsommardagen, som är Johannes Döparens dag. Johannes Döparens dag påminner oss också om förföljelse i anslutning till flyktingskap.

Flyktingdagen har redan långa traditioner, men den har uppmärksammats vid olika tidpunkter på olika håll. År 2000 slog FN samman de olika traditionerna och införde flyktingdagen den 20 juni, som också är känd som afrikanska flyktingdagen. I år ligger fokus särskilt på rättigheterna för dem som lämnat sina hem på grund av våldsamma konflikter, extrema väderfenomen eller andra överraskande omvälvningar. 

Hur kan bönerna användas?   

Kyrkostyrelsen, Kyrkans Utlandshjälp och Ekumeniska rådet i Finland har tillsammans tagit fram böner som församlingarna kan använda i gudstjänsterna och andra sammankomster under midsommaren. Bönerna kan också användas i andra sammanhang när församlingen vill uppmärksamma flyktingarna. Den första bönen har ett världsomspännande perspektiv, den andra fokuserar på situationen i Finland och den sista på olika flyktingöden som vi önskar att församlingarna ber för. Här kan man med fördel också lägga till böneämnen från den egna församlingen.

Bönerna kan användas som sådana eller till lämpliga delar. Det är också bra att ta med en förbön för flyktingarna och asylsökandena i den egna regionen, och eventuellt också be för dem som har flyttat till annan ort inom landet eller blivit tvungna att lämna landet.

Varje människa har som Guds avbild rätt ett människovärdigt liv. Hit hör rätten till utkomst, yrke eller kompetens genom vilken man kan försörja sig själv och sin familj. Hit hör också rätten till utbildning, skolgång och yrkesinlärning. Detta kan inte ske utan att rätten till fred och icke-våld samtidigt förverkligas.

Välsignad midsommar och flyktingdag!

BÖN

Käre Himmelske Fader, tack för trons gåva.
Tack för allt det goda som den ger oss:
en grund för våra liv, trygghet i svåra omständigheter, glädje och vilja att göra något för andra.

Tack för att vi har religionsfrihet i vårt land. Låt alla människor i hela världen få samma rättighet.
Hjälp dem vars tro förringas eller ifrågasätts, och dem som trakasseras eller förföljs för sin övertygelses skull.

Helige Gud,
tack att du har skapat oss var och en till din avbild.
Tack att vi alla, som dina avbilder, är oändligt värdefulla: kvinnor och män, flickor och pojkar, fria och fängslade, de som lämnat sina hem av fri vilja och de som tvingats fly.

Jesus Kristus, vår Frälsare,
hjälp oss att möta dig i vår nästa som lider. Hjälp oss att se ditt ansikte också i flyktingar. Lär oss att möta dem med respekt och hjälpa dem med empati – som vi skulle möta och hjälpa dig.

Käre himmelske Far,
Uppmuntra flyktingar och alla som förföljs och lever i stor osäkerhet och förtvivlan. Ge oss vilja att förstå varandra oavsett hudfärg, språk, kön och social ställning.

Lär oss att allt mer värdesätta våra rättigheter och att arbeta för att också andra ska få samma rättigheter. Skapa respekt och tillit mellan människor överallt i världen.

Helige Gud,
Ge oss mod att verka för din fred, att tala och agera för en värld där rättvisa och jämställdhet omsätts i praktiken. Ge oss mod att riva strukturer som undertrycker och skadar dem som redan lever under svåra villkor.

Låt din heliga Ande verka också genom våra beslutsfattare, så att de inte söker konflikt och stridigheter, utan fred och försoning. Ge dem vishet, förståelse och förmåga att se människan bakom det som skiljer, och inte se en fiende eller motståndare.

Käre himmelske Far,
Ge oss kraft att främja en värld där våldet ger vika för freden och kärleken till nästan. En värld där ”de andra” har inneslutits i ett ”vi”.

Helige Gud,
Ge oss en vardag där alla har möjlighet att se framåt och drömma, utan ständig oro för morgondagen. En vardag där skolvägen är trygg och överkomlig. En vardag med möjlighet till arbete och egen utkomst.

Tack för ditt dagliga bröd. Allt kommer från dina händer. Hjälp oss att också dela med oss av vårt bröd till dem som inte har. Ge var och en skydd mot regn och kyla. Ge också skydd mot hetta och brännande sol.

Käre Himmelske Far,
Hjälp oss att skydda din skapelse så att vi inte förstör den. Vi ser redan nu törst och hunger till följd av extrema fenomen. Vi ber att ingen ska förvägras hjälp vid sjukdom.

Uppmuntra oss att ta vårt ansvar för vår nästa både nära och fjärran.
Amen.

Kirkon Ulkomaanapu/Tuulia Kokkonen ja Antti Laine

***

Barmhärtige Gud, inför dig lyfter vi fram alla kvotflyktingar och asylsökande som bor på vår egen församlings område. Du ser orsakerna till att de har blivit tvungna att lämna sina hem och söka skydd någon annanstans. Vi ber för var och en av dem. Låt dem hitta sin plats i Finland och i vår sociala gemenskap, liksom i vår församling.

Käre Jesus, du vet alla smärtor, faror och svårigheter som flyktingarna har tvingats möta. Livet före flykten har varit outhärdligt, farorna under resan kan inte beskrivas i ord och det är inte lätt att etablera sig i ett nytt land med ett nytt språk och en ny kultur.

Jesus, du kan hela alla sår. Ge också oss medmänniskor vilja och vishet att göra bördan lättare, inte öka den.

Vi ber också för de samhällen som tar emot flyktingar. Ge oss alla ett gästfritt sinne så att vi är inkluderande och vill dela med oss av vårt eget till de nyanlända. Hjälp oss att ta med dem i vår gemenskap och på så sätt bygga upp en gemensam församling och framtid. Lär oss bygga broar med människor som tror och tänker annorlunda.

Vi ber för de flyktingar som har blivit kristna i det nya landet. Låt dem växa som kristna och hitta en god församlingsgemenskap. Vi ber särskilt för dem som inte har fått rätt att stanna i Finland och som är tvungna att återvända till sina ursprungsländer. Låt dem hitta en kristen församling och bli starkare i sin tro. Skydda dem mot förföljelse och våld. Vi ber för dem som hotats på grund av sin tro men vars känslor av otrygghet och ångest inte har tagits på allvar. Beskydda dem och låt dem slippa förföljelsen.

Käre Gud, vi ber också för alla dem som under denna undantagstid är rädda och har blivit isoler

ade och ensamma. Hjälp oss hitta sätt att vara i kontakt särskilt med de flyktingar och asylsökande som är ensamma, och med dem som är särskilt traumatiserade. Stöd och trösta dem.

Tack för att du har lovat att vara med oss och skydda oss i alla skeden av våra liv. Välsigna och bevara särskilt alla som tvingats lämna sina hem och etablera sig i en ny miljö. Gå med oss alla.

Amen.

Ev.-lut. Kirkkohallitus/Kirkon jumalanpalvelus ja yhteiskunta/Ulla Siirto

***

Jesus Kristus, vår Herre,
inför dig lyfter vi fram de asylsökande som sökt skydd i Finland.

Du ser det som finns i varje människas hjärta, du känner rädslan och ångesten, utanförskapet och otryggheten. Vi ber dig, välsigna och bevara alla som har kommit till oss för att be om hjälp.

Förbarma dig över oss.

Välsigna dem som väntar på myndighetsbeslut och dem som saknar sin familj eller väntar på att familjen ska återförenas. Välsigna alla som är rädda för förföljelse på grund av sin religion, etniska härkomst eller sexuella läggning.

Skydda i din godhet alla papperslösa och alla som tvingats återvända till länder där de blivit förföljda. Beskydda den kvinna som tvångsåtersändes och än en gång blev offer för människohandel och som inte får träffa sina barn. Beskydda och välsigna alla som hamnat i fängelse. Låt rättvisan, kärleken och freden vinna. Du är källan till all godhet, se i din kärlek till oss.

Förbarma dig över oss.

Vi ber för en man som flydde från sitt hemland när hans familjemedlemmar dödades. Han är övertygad kristen och känd i sin församling. En släkting har meddelat att han kommer att dödas omedelbart om han återvänder till sitt tidigare hemland. Se till honom i din barmhärtighet, ge beslutsfattarna vishet. Vi ber också för en irakisk man som är mycket ensam och efter sex år Finland håller på att brytas ner av ångest och hopplöshet. På grund av sin tro kan han inte återvända till sitt hemland och han har ingen egen plats någonstans. Ge trygghet i hans liv. 

Förbarma dig över oss.

Vi ber för en syrisk barnfamilj som blivit kristen och har väntat på asyl i många år. De vuxna i familjen är deprimerade och barnen lider av inlärningssvårigheter och ångest. Familjen har det svårt ekonomiskt och de är rädda för att tvingas återvända.

Vi ber för en kristen asylsökande som har fungerat som tolk i församlingen och nekats asyl då man misstänkte att hans tro inte var äkta. Beskydda och välsigna hans liv. Herre förbarma dig över oss.

Vi ber för en ung man från Bangladesh som saknar en fast grund.

Han har inte fått asyl eller uppehållstillstånd på grund av arbete eller studier, trots att han har avlagt en yrkesexamen och samtidigt arbetat och betalat skatt. Han hör inte till någon församling, men han har bett kristna att be för honom. Se till honom i din barmhärtighet. Förbarma dig över oss.

TILLÄGG: Bön för invandrare och asylsökande i den egna församlingen.

Vi ber för vårt land och vårt folk. Ge beslutsfattarna vishet och rättskänsla, gör oss kristna kärleksfulla och empatiska gentemot andra. Ge alla som behöver trygghet rätt ord så att vi hör dem när de behöver hjälp. Skydda alla asylsökande som är traumatiserade och välsigna alla som hjälper dem på olika sätt. Ge kyrkan och församlingarna vishet att handla rätt. Välsigna och bevara oss alla.

Låt din Ande leda oss närmare varandra och dig. Vi lämnar oss själva och varandra i Guds, den treeniges hand. Amen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto/Mari-Anna Auvinen ja Ekumeeninen turvapaikka-asiantuntijoiden työryhmä

***

Dela på sociala medier: