Hyppää sisältöön

Suomalaiset kirkot kulkevat afganistanilaisten rinnalla

20.8.2021

Kansainvälisten joukkojen vetäydyttyä maasta Afganistanin tilanne on huonontunut nopeammin kuin yleisesti arvioitiin. Turvallisuustilanne Afganistanissa on kuitenkin ollut huono jo vuosia. Siitä huolimatta sinne on vielä kesällä palautettu kielteisen turvapaikka- tai muun oleskelulupapäätöksen saaneita henkilöitä. Suomessa asuu Afganistanista lähtöisin olevia henkilöitä, joiden perheenjäsenet elävät Afganistanissa.

Ilmaisemme huolemme siviileihin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista ja erityisen huolissamme olemme naisten ja tyttöjen aseman huononemisesta. Erityisessä vaarassa oleviin lukeutuvat erilaiset vähemmistöryhmät, kuten vähemmistösuuntaa edustavat muslimit. Olemme huolissamme myös naisten oikeuksia puolustaneista henkilöistä sekä länsimaita palvelleista afganistanilaisista. Erityinen huolemme ovat kristityksi kääntyneet ja heidän perheensä.

Nostamme esille perheenyhdistämistä odottavien tilanteet. Perheenyhdistämiseen liittyvät muodollisuudet ovat olleet hankalia jo aikaisemminkin, sillä New Delhin lähetystöön matkustaminen on monille ollut lähes mahdotonta. Koronasulkujen aikana se on ollut täysin mahdotonta. Prosessin eri vaiheissa odottelevien henkilöiden perheenyhdistämisen tilanne tulee saada käsitellyksi mahdollisimman nopeasti inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi. Tähän tarvittavat lainsäädännön ja asetusten muutokset tulee valmistella mahdollisimman pian sekä luoda sujuvat väylät, joiden avulla perheenyhdistäminen on mahdollista. Länsimaissa asuvien ja erityisesti kansainvälisen suojelun perusteella turvapaikan saaneiden kristityksi kääntyneiden perheenjäsenet ovat nykytilanteessa erityisen haavoittuvassa asemassa.

Eri kristillisiä kirkkoja yhdistävänä tahona Suomen Ekumeeninen Neuvosto kantaa huolta erityisesti kristityiksi kääntyneistä seurakuntalaisista. Kristityksi kääntyminen muodostaa uhkan niille seurakuntiemme jäsenille, jotka on pakkopalautettu Afganistaniin sekä Suomessa asuvien kääntyneiden perheenjäsenille Afganistanissa. Afganistanissa muslimin ei ole sallittua kääntyä kristityksi, mikä aiheuttaa vaaraa sekä kristityksi kääntyneelle itselleen että hänen läheisilleen. Tieto kristityksi kääntymisestä leviää helposti yhteisössä.

Kielteiset turvapaikkapäätökset pitäisi arvioida uudelleen ja etsiä keinoja, joilla Afganistaniin palautettuja saadaan takaisin Suomeen ja perheet voidaan yhdistää. Jo Suomessa olevien afganistanilaisten, joiden turvapaikka- tai oleskelulupahakemus on käsittelyssä, tulisi saada ratkaisu hakemukseensa viipymättä. Lisäksi Suomen tulisi ottaa afganistanilaisia pakolaisia erillisessä kiintiössä. Kiintiössä voisi antaa etusijan niille, joilla on perheside Suomeen.

Kehotamme kaikkia kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä tarjoamaan keskusteluapua ja tukea kotimaansa tilanteesta ja perheenjäsentensä kohtalosta huolestuneille Suomessa asuville afganistanilaisille. Lisäksi kehotamme rukoilemaan Afganistanin ja afganistanilaisten puolesta seurakunnissa ympäri Suomen.

”…Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” (Matt. 25:40)

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Puheenjohtaja, arkkipiispa Tapio Luoma
Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken

KYRKORNA I FINLAND ÄR AFGHANERNAS MEDVANDRARE

20.8.2021
Situationen i Afghanistan har förvärrats snabbare än man kunnat förutse efter att de internationella styrkorna lämnat landet. Säkerheten i Afghanistan har dock varit dålig redan i flera års tid. Trots det har man så sent som i somras fortsatt med att utvisa personer till Afghanistan som fått negativa asyl- och uppehållstillståndsbeslut. I Finland bor det människor med afghanskt ursprung som har familjemedlemmar som fortfarande bor i Afghanistan.
Vi utrycker vår oro gällande människorättsliga brott mot civila och vi är speciellt oroade för den försämrade situationen för kvinnor och flickor. Även minoritetsgrupperingar av olika slag är i farozonen, såsom representanter för olika muslimska minoriteter. Vi är oroade för de människor som försvarat kvinnors rättigheter och för de afghaner som arbetat för västvärlden. Vi är speciellt oroade för de kristna konvertiterna och deras familjer.
Vi lyfter fram situationen för dem som väntar på familjeåterförening. Formaliteterna kring familjeåterförening har varit problematiska redan tidigare, eftersom det varit rentav omöjligt för många att resa till ambassaden i New Delhi. För att förminska mänskligt lidande bör situationen för människor som i olika stadier av processen väntar på familjeåterförening behandlas snarast möjligt. Nödvändiga lagändringar och stadgeändringar måste förberedas så fort som möjligt och smidiga kanaler måste skapas för att möjliggöra familjeåterförening. Familjemedlemmar till västerländska invånare, särskilt de som har beviljats asyl p.g.a. behov av internationellt skydd, är särskilt sårbara i den nuvarande situationen.
Ekumeniska Rådet i Finland, som är en förenande länk mellan olika kristna kyrkorna, bär på en uttrycklig oro för de församlingsmedlemmar som är kristna konvertiter. Att bli kristen innebär ett hot för de medlemmar som utvisats till Afghanistan, men också för de i Afghanistan boende familjemedlemmar som har kristna familjemedlemmar här i Finland. Det är inte tillåtet för en muslim att konvertera till kristendomen i Afghanistan och därför sätts den kristna konvertiten samt dennes familjemedlemmar i fara. Informationen om konversionen sprider sig lätt i samhället.
De nekande asylbesluten borde evalueras på nytt och man borde finna tillvägagångssätt på hur man kan hämta tillbaka de redan till Afghanistan utvisade individerna samt återförena familjer. De afghaner som redan bor i Finland och vars asyl- och uppehållsansökan ännu är under behandling, borde få ett beslut omgående. Dessutom borde Finland ta in flyktingar från Afghanistan med en separat flyktingkvot. Denna kvot kunde ge företräde till dem som har familjeband till Finland.
Vi uppmanar alla kyrkor och religiösa samfund att erbjuda samtalshjälp och stöd till de afghaner som bor i Finland och som är oroade för situationen i hemlandet och för sina familjemedlemmar. Vi uppmanar också församlingar runtom i Finland att be för Afghanistan och för alla afghaner.
Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” (Matt. 25:40)
Ekumeniska Rådet i Finland
Ordförande, ärkebiskop Tapio Luoma
Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken

Finnish Churches walk together with the Afghans

20th of August 2021

The situation in Afghanistan has deteriorated faster than was generally anticipated after the International troops’ withdrawal earlier this year. Despite the country’s worrying security situation over the years, Finland has as recently as this Summer been deporting people back to Afghanistan, whose asylum or other residence application was rejected. There are also many Afghans in Finland whose family members remain in Afghanistan.

We express our deep concern about human rights violations, where victims are often civilians, and especially the perilous situation of girls and women. Various minority groups, including minority Islamic denominations, are in danger at present. Furthermore, we are also troubled by the safety of those who have promoted women’s rights or worked for Western organisations in Afghanistan. Of special concern to us is the safety of those who have converted to Christianity, and their families.

We wish to highlight the need for discussion regarding family reunifications. The process of reuniting families has already been problematic but now the requirement to visit the Finnish Embassy in New Delhi, in person, has proved next to impossible with the COVID 19 situation. Family reunification applications should be handled with great urgency to avoid unnecessary human suffering, with changes to legislation prepared as soon as possible. We also urge swift action by the government to identify ways in which family reunifications could be made easier. Family members of those who have converted to Christianity and now live in Western countries, or who have been granted asylum, are in an extremely vulnerable position at present.

The Finnish Ecumenical Council, as a forum for co-operation of churches in Finland, is concerned with the safety of those who have recently turned to Christianity. There is a real threat not only to those who have become members of our churches and subsequently been deported to Afghanistan, but also to their family members who had remained in Afghanistan. As it is not lawful for a Muslim to convert to Christianity in Afghanistan, not only is the convert in danger but their family members also. Knowledge of those who have converted to Christianity spreads easily within communities.

Negative decisions on asylum applications should be reconsidered, with solutions sought for returning to Finland those who have already been deported and reuniting families. Those Afghan citizens already in Finland, whose asylum and residence applications are being currently considered, should receive a decision to their application without further delay. Finland should also consider increasing the number of Afghan refugees resettled in Finland, and those who have family ties in Finland should be given priority.

We invite all churches and religious communities to offer support to those concerned about the situation in their country and the well-being of their family. Finally, we ask all congregations in Finland to pray for Afghanistan and her people.

“Truly I tell you, just as you did it to one of the least of these who are members of my family, you did it to me.” (Matt. 25.40)


Finnish Ecumenical Council


Chairperson, archbishop Tapio Luoma

General Secretary Mayvor Wärn-Rancken

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöelin. www.ekumenia.fi


Jaa somessa: