Hyppää sisältöön

Rasisminvastainen toiminta Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsenyhteisöissä – suuntaviivoja ja suosituksia

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus on  syyskuussa 2023 kuullut kirkkojen monikulttuurisuuden asiantuntijoista koostunutta työryhmää ja ottanut vastaan mietinnön, joka sisältää suosituksia rasisminvastaisen toiminnan edistämiseksi kristillisissä yhteisöissä. Hallitus kehottaa jäsenyhteisöjä ja muita kristillisiä toimijoita tutustumaan mietinnön suosituksiin. Tavoitteena on, että suositukset herättävät keskustelua yhteisöissä ja kannustavat konkreettisiin rasisminvastaisiin toimiin. Alla mietintö kokonaisuudessaan.

Olemme Jumalan lapsia kaikki ja yhdenvertaisia Jumalan edessä. Arvomme perustuu Kultaiseen sääntöön: Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. (Matt 7:12) ja Rakkauden kaksoiskäskyyn: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi kuin itseäsi. (Matt 22:34), tämän pohjalta, olemme kristittyinä velvollisia toimimaan rasismin kitkemiseksi ja takaamaan yhdenvertaista rasismista vapaata kohtelua kaikkien seurakuntien jäsenille.

Rasismi ja rasismin tunnistaminen

 • Rasismi on rotuerotteluun pohjautuvan ideologian seurauksena syntynyt globaalin eriarvoisuuden valtarakenne, joka nykypäivänä heijastuu ja näkyy kaikissa yhteiskunnissa sekä yksilöiden, yhteisöjen ja rakenteiden tasoilla.
 • Rasismi käsitteenä tarkoittaa oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät.
 • Rasismi on yksi syrjinnän muodoista. Rasismista on tärkeää puhua rasismina, sillä omanlaisena syrjinnän muotona siihen liittyvät käytännöt, kokemukset ja mekanismit on tunnistettava, jotta siihen voidaan puuttua kokonaisvaltaisesti.
 • Yhdistyneet Kansakunnat määrittelee rasistisen syrjinnän niin, että sitä on kaikenlainen erottaminen, ulosjättäminen, rajoittaminen tai suosiminen, joka perustuu rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, jolla on tarkoitus tai vaikutus mitätöidä tai haitata tunnustamista, nautintoa tai harjoittamista, tasa-arvoista jalansijaa, ihmisoikeutta ja perustavanlaatuista vapautta poliittisessa, kulttuurisessa tai missä tahansa muun julkisen alueen toiminnassa.

Rasismi ilmenee monin eri tavoin, kuten:

o   Ihmisten välinen rasismi ilmenee yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa, esimerkiksi loukkaavina nimittelyinä ja väkivaltana, mutta myös sivuuttamisena, ajattelemattomuutena puheissa erilaisia ryhmiä kohtaan sekä arvostuksen puutteena ja huomiotta jättämisenä. Erityisesti rasismi näkyy niin, että ei täydestä sydämestä pyydetä mukaan esimerkiksi päätöksentekoon.

o   Rakenteellinen rasismi ilmenee yhteiskunnan ja instituutioiden rakenteissa, kuten palveluihin ja toimintatapoihin kytkeytyneinä eriarvoisuutta tuottavina käytänteinä. Etninen profilointi ja asunto- tai työmarkkinoilla ilmenevä suomenkielisten nimien suosiminen ovat esimerkkejä rakenteellisen rasismin käytänteistä. Seurakunnissa tämä näkyy niin, että päätöksentekoelimissä on huomattava aliedustus tietyistä ryhmistä.

o   Sisäistetty rasismi tarkoittaa tahallisia ja tahattomia yksilön sisäistämiä uskomuksia, ajatusmalleja ja käyttäytymismalleja omasta tai ryhmänsä huonommuudesta. Sisäistetty rasismi syntyy hallitsevan yhteiskunnan (valkonormatiivisuus) rasististen ja stereotyyppisten kielikuvien käytöstä. Sisäistetty rasismi ilmenee samanaikaisesti inhona omaa itseä kohtaan sekä hallitsevan ryhmän arvottamisena korkeammalle.

Antirasismi on rasisminvastaisuutta, johon kuuluu oleellisesti tietoisuus siitä, että emme elä etnisestä eriarvoisuudesta ja syrjinnästä vapaassa yhteiskunnassa. Antirasismi tunnistaa jokapäiväisen toimintamme joko eriarvoisuutta ja syrjiviä käytäntöjä 1) lisääväksi, 2) ylläpitäväksi tai 3) vähentäväksi. Antirasistinen toiminta pyrkii aina jälkimmäiseen, ja sen lähtöpisteenä on ymmärrys siitä, että rasismin ongelma ei ole niinkään yksilöissä vaan erilaisissa käytännöissä ja yhteiskunnassa harjoitetuissa toimintatavoissa ja politiikassa.

Suosituksia rasismin vastaiseen toimintaan

· Rasismia vastaan toimiminen vaatii tiedostamista, tunnistamista ja aktiivisia tekoja.

· Tiedostetaan ja tunnistetaan omat etuoikeudet, oma valta-asema, ja alitajuntaiset ennakkoluulot.

· Etsitään tietoa, kouluttaudutaan, kysytään ja kuunnellaan erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja.

· Nähdään jokaisessa ihmisessä potentiaalia jakamaan vastuuta.

· Kannustetaan aktiivisesti osallisuuteen ja osallistumiseen.

· Annetaan tilaa kaikille seurakunnan jäsenille, myös aktiivisesti tarjoamalla mahdollisuuksia, huomioiden erilaiset taustat ja kokemukset. Vastuu on valtaväestöllä.

· Annetaan ääni, niille, joilla ei ole sitä ollut. Tehdään kaikki ihmiset näkyviksi. Ecce homo – ihminen ihmiselle: Kohdataan ihmiset ihmisenä. 

· Kaikkien ihmisten tulisi saada kokea, että he kuuluvat joukkoon (eksklusiivisuudesta inklusiivisuuteen). Kirkossa kaikki ovat samaa Jumalan kansaa ja kuuluvat samaan joukkoon. 

· Rasismin vastainen työ on jatkuvaa oppimista ja oman keskeneräisyyden tunnistamista. Olkaamme siis armollisia itsellemme ja toinen toisillemme; oman syntisyyden tunnistamisen, katumuksen ja anteeksi pyynnön kautta.

· Muutoksen tekeminen vaatii omaa aktiivista toimintaa ja valintaa toimia toisin.

Esimerkkejä käytännön toimenpiteistä

 • Tiedotetaan rasismin kitkemisen toimimisesta seurakunnissa; tuomitaan rasismi julkisesti, mutta toimitaan omien seurakuntien sisäiset muutosprosessit edellä.
 • Puututaan ja keskustelaan avoimesti, kun havaitaan rasismia/syrjintää/epäreilua kohtelua/epäoikeudenmukaisuutta. Ei olla hiljaa.
 • Lisätään moninaisuutta päättävissä elimissä ja tehtävissä.
 • Seurakuntajohtajat ottavat vastuun omassa yhteisössä keskustelusta, puuttumisesta ja toiminnasta rasismin kitkemiseksi.
 • Työntekijäyhteisöjen ja johtotehtävien tulee olla moninaisia. Näkyvällä toimielimellä on väliä, koska se määrittää yhteiskunnalliset normit.
 • Hyödynnetään seurakuntien vahvuuksia yhteisöllisyyden vahvistamiseen.
 • Seurakunnilla tulisi olla jonkinlainen väylä, esimerkiksi digitaalinen lomake, johon voisi mielellään nimettömänä ilmoittaa syrjinnästä mm. rasistisesta kohtelusta.

 Tietoisuuden lisääminen kouluttautumisen kautta on avainasemassa.

Linkkejä ja lisätietoa

· THL:n Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/verkkokoulutus-antirasismista-ammattilaisille

· Tilaa hengittää – Anglikaaninen dokumentti rasismista: https://www.ekumenia.fi/etusivu/ajankohtaista_-_aktuellt/tilaa_hengittaa_-_anglikaaninen_dokumentti_rasismista/ (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

· Tummaihoisena EU:ssa. Toinen Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-being-black-in-the-eu-summary_fi.pdf

· Kuinka puhua rasismista ja syrjinnästä? Opas kasvattajille ja ammattilaisille: https://www.familiary.fi/uploads/7/1/8/2/71825877/rasisminvastainen_opas_nettiin.pdf (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

· Punaisen ristin sivut: https://www.punainenristi.fi/tyomme/rasisminvastainen-toiminta/mita-rasismi-on/ (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Lisätietoja:

Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken
mayvor.warn-rancken(at)ekumenia.fi
+358 401637798

Jaa somessa: