Hyppää sisältöön

Lausunto  Sisäministeriölle Luonnoksesta Ihmiskaupan vastaiseksi toimintaohjelmaksi vuosille 2016–2017

Luonnos Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma 2016–2017 annettiin 3.3.2016 Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle lausuntopyyntöä varten. Luonnos on kahdeksankohtainen toimintaohjelma, joka ottaa huomioon koordinaation ja kansallisen yhteistyön kehittämisen, uhrien etsimisen, tunnistamisen ja auttamisen tehostamisen, uhrien auttamista koskevan lainsäädännön seurannan, koulutuksen tehostamisen ja tietoisuuden lisäämisen, ihmiskaupan vastaisen kansainvälisen yhteistyön kehittämisen, tutkimuksen ja tilannekuvan kehittämisen sekä lapsen aseman, edun ja oikeuksien huomioimisen ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa.


Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus esittää 14.3.2016 lausuntonaan seuraavaa:

Toimintaohjelman luonnos on laaja-alainen eikä sen hyvään ja monipuoliseen sisältöön ole huomautettavaa. Ihmisarvon ja -oikeuksien kunnioittamisen näkökulmasta on arvokasta, että toimitaan ihmiskaupan uhrien etsimiseksi, tunnistamiseksi ja auttamiseksi. Tärkeää on myös rikollisten saattaminen oikeudelliseen vastuuseen. Jotta tämä kaikki voisi tapahtua, tietoisuutta ihmiskaupasta on lisättävä, samoin haavoittuvimpien (ns. pelkäävien uhrien) etsimistä on tehostettava, kuten luonnoksessa mainitaan. Ilman kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön tehostamista ongelmaan on vaikea puuttua. On erityistä syytä keskittyä lasten asemaan ihmiskaupan uhreina, kuten luonnoksessa esitetään. Tätä työtä on mahdotonta tehdä ilman riittävää resursointia. Kristillisten arvojen ja moraalin näkökulmasta on ilahduttavaa, että valtioneuvosto on tähän tärkeään työhön ohjannut resursseja, jotta ongelmaan voidaan tehokkaasti puuttua.

Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt tekevät ruohonjuuritason auttamistoimintaa, joten niiden verkostot on hyvä kytkeä ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja auttamiseen, kuten jo Suomen Ekumeenisen Neuvoston aiemmassa lausunnossa, 15.2.2015, on huomautettu. Edellytämme, että toimintaohjelmassa otetaan huomioon kirkot ja uskonnolliset yhteisöt kansalaisjärjestöjen rinnalla.


Toimintaohjelmaa varten tehdyn luonnoksen vahvuuksia ovat sen laaja-alaisuus ja ihmisoikeusperustaisuuden korostaminen. Uskonnon- tai vakaumuksenvapaus on keskeinen ihmisoikeus. Sen huomioiminen uhrien auttamisjärjestelmässä on välttämätöntä. Hengellisen avun saaminen sitä haluaville on traumatisoituneiden kannalta hoitavaa. Näin uhrien uskontotausta voi auttaa selviytymistä. Tämä luonnos ei kuitenkaan pyri esittämään yksityiskohtaista auttamisjärjestelmää. Edellytämme, että auttamistyötä konkretisoitaessa myös ihmiskaupan uhrien uskonnollinen maailmankuva otetaan huomioon.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto suosittaa luonnoksessa hahmotellun toimintaohjelman hyväksymistä. Teksti on kuitenkin monin paikoin vaikealukuista ja sisältää useita kirjoitusvirheitä, joten on suotavaa kiinnittää huomiota tekstin kieliasuun. Myös numerointi tulee korjata, sillä kohta viisi puuttuu luonnoksesta kokonaan.


Nämä ovat kuitenkin vain muotoseikkoja sinänsä hyvässä toimintaohjelmassa, joka pyrkii puuttumaan ihmiskauppaan laaja-alaisesti, yhteistyössä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. On tärkeää, että toimintaohjelmassa on otettu huomioon myös rikosoikeuden näkökulma.


Luonnosta ja siinä esitettyjä uhrien tunnistamiseen ja auttamiseen tähtääviä toimenpiteitä voi kristillisen ihmiskäsityksen kannalta pitää merkittävänä ja päämäärätietoisena toimintasuunnitelmana. Toivomme, että toimintaohjelman määräajan päättyessä vuonna 2017 tämä arvokas ja ihmisoikeuksia puoltava työ saa edelleen jatkua.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto, hallitus

Arkkipiispa Kari Mäkinen TT Mari-Anna Pöntinen

puheenjohtaja pääsihteeri

Jaa somessa: