Hyppää sisältöön

Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka – suosituksia Suomelle

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaan uskonnon tai vakaumuksen vapaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Kuitenkin 3/4 maailman väestöstä asuu maissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan vakavin seurauksin. Myös Suomi joutuu asemoimaan uskonnonvapauden osana ulko- ja kehityspolitiikkaansa. Keskiviikkona 28.8.2013 julkistettu 88-sivuinen selvitys haastaa aktiiviseen ihmisoikeustyöhön uskonnonvapauden vahvistamiseksi.

Ajankohtaisten tapahtumien vuoksi uskonnonvapaus on saanut enemmän merkitystä kansainvälisessä politiikassa. Uskonnonvapauden merkitys osana kehitys- ja ulkopolitiikkaa on jäänyt Suomessa vähälle huomiolle. Päättäjät ja viranomaiset eivät tunne kovinkaan hyvin uskonnonvapauskysymyksiä kehitys- ja ihmisoikeusperspektiivistä.

Nyt valmistunut selvitys Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka – suosituksia Suomelle haastaa Suomen ulkopolitiikan toimijat aktiiviseen ihmisoikeustyöhön uskonnonvapauden vahvistamiseksi. Selvityksessä esitetään, miten uskonnonvapauden periaatteet voidaan huomioida paremmin ja panna toimeen Suomen ulkopolitiikassa.

Selvitystyön on tehnyt Suomen Ekumeeninen Neuvosto, asiantuntijaroolissa on toiminut Suomen Lähetysseura. Muina neuvonantajina ovat olleet Fida International ry, Suomen lähetysneuvosto, Suomen Evankelinen Allianssi, Suomen World Vision, Stefanus-Lähetys ry ja Frikyrklig Samverkan FS rf.

Selvityksen kirjoittajat ovat Anna Hyvärinen ja Katri Leino-Nzau.

Julkistamistilaisuudessa puhui YK:n uskonnonvapauskysymysten erityisraportoija, professori

Heiner Bielefeldt. Hänen puheensa käsitteli uskonnonvapautta ihmisoikeuksien osa-alueena. Hän jakoi puheensa kolmeen osaan: (1) haasteet (challenges), (2) selvennökset (clarifications) ja (3) reaktiot (responses).

Uskonvapauskysymykseen liittyy Bielefeldtin mukaan epäilyksen sekä kyseenalaistamisen luomia haasteita niin konservatiiviselta tai traditionaaliselta kuin myös liberaalilta laidalta.

Enligt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till religions- och övertygelsefrihet. Ändå lever 75 procent av jordens befolkning i länder där religionsfriheten begränsas eller kränks, ofta med katastrofala följder för de drabbade. Också Finland håller på att ta in religionsfriheten som en del av sin utrikes- och biståndspolitik. I dag, 28 augusti 2013, publicerades en 88-sidig utredning, som utmanar att aktivt arbeta för att stärka religionsfriheten.

Religionsfriheten har börjat uppmärksammas alltmer på det internationella planet. Hittills har religionsfriheten fått relativt liten uppmärksamhet av myndigheter och beslutsfattare i vårt land.

FN:s specialsändebud i religionsfrihetsfrågor, prof. Heiner Bielefeldt medverkade vid publikationstillfället.

Utredningen Religionsfrihet och utrikespolitik – rekommendationer för Finland har gjorts av Ekumeniska Rådet i Finland med experthjälp från Finska Missionssällskapet. Som rådgivande organ har fungerat Fida International, Finska Missionsrådet, Evangeliska Alliansen i Finland, World Vision, Stefanusmissionen och Frikyrklig Samverkan FS rf.

Selvitys on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se on saatavissa painotuotteena ja pdf-muodossa. Liitteet alla:

Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka

Religionsfrihet och utrikespolitik

Religious Freedom and Foreign Policy

Jaa somessa: