Hyppää sisältöön

Sektionen för finlandssvensk ekumenik

Sektionen för finlandssvensk ekumenik (Ruotsinkielinen jaosto) inom Ekumeniska Rådet i Finland är en sektion för de medlemssamfund, observatörer och samarbetsorganisationer som har verksamhet på svenska i Finland. Sektionens verksamhetsperiod är tre år.

Medlemskap

Medlemskap i Svenska sektionen är frivilligt. Varje samfund kan utse 1-2 representanter i sektionen. Sammansättningen fastställs av Ekumeniska Rådets styrelse för tre år i taget.

Uppdrag och mandat

Sektionen handlar på uppdrag av de samfund som är representerade i sektionen. Mandatet gäller de frågor som nämns under syftets förverkligande, inte frågor som berör samfundens interna arbete eller teologiska linjedragningar.

Syfte och målsättning

Syftet med sektionen är att främja ekumenik på svenska inom Ekumeniska Rådet och på riksplanet. Målsättningen är att synliggöra det ekumeniska arbetet på svenska och hjälpa Ekumeniska Rådet att vara en levande tvåspråkig organisation. Fokus ligger på information och koordinering, men utesluter inte heller egen verksamhet.

Syftet förverkligas främst genom

  • deltagande med en egen representant i Ekumeniska Rådets höst- och vårmöte
  • aktiva kontakter mellan medlemmarna i sektionen och deras samfund
  • information på svenska kring aktuella frågor (ekumenia.fi, Facebooksidan Finlandssvensk ekumenik, pressmeddelanden, rapporter, notiser, bloggar, kontakter till medierna)
  • koordinering av gemensamma ärenden
  • aktualisering av ärenden som berör medlemssamfunden
  • bevakning av gemensamma intressen
  • initiativ och åtgärdsförslag till Ekumeniska Rådet styrelse
  • värna om nordiskt ekumeniskt samarbete

Administrering

Av medlemmarna i sektionen väljs ordförande och sekreterare för ett år i taget. Koordinator, informatör och eventuella övriga funktionärer väljs också inom sektionen.

Sektionen möts minst en gång per termin. Deltagarna kan vara närvarande på plats eller delta via Skype eller motsvarande. Sektionen rapporterar till Rådet styrelse och medlemssamfunden efter varje möte och avger en årsrapport till styrelsen inför vårmötet.

Jaa somessa: