Hyppää sisältöön

Vaikuttaminen: osallistukaa ekologista uudistumista tukeviin kampanjoihin

Vaiennettujen äänten vahvistaminen

Tämän vuoden teema keskittyy kuuntelemaan niiden ääntä, joita ei yleensä kuulla. Niihin kuuluvat naiset ​​ja tytöt, alkuperäiskansat, siirtolaiset, nuoret, taloudellisesti syrjään painetut ja rakenteellisesta rasismista kärsivät. Ne ovat niiden ​​ääniä, ​​joilla on vähiten, asuivatpa he sitten kehittyneissä maissa tai kehitysmaissa. Monet joutuvat jo reagoimaan ilmastonmuutokseen liittyviin katastrofeihin ja biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen. He ovat vaikuttaneet kaikkein vähiten ilmastokriisin syntymiseen, mutta kärsivät eniten ilmastoepäoikeudenmukaisuudesta, kuten ympäristörasismista ja sukupuolten välisestä epäoikeudenmukaisuudesta.

Heillä on ääni, ja he ovat käyttäneet sitä, mutta heidän sanomansa ei ole johtanut riittäviin toimiin maailmanlaajuisella tasolla. Meitä kutsutaan vahvistamaan heidän ääntään vaikuttamalla. Faktoihin perustuvalla vaikuttamisella on tarkoitus vaikuttaa valtaapitäviin ja saada heidät puuttumaan epäoikeudenmukaisuuksien perimmäisiin syihin, toteuttamaan ihmisoikeuksia ja edistämään kaikkien hyvinvointia. Faktaa on myös se, mitä asianosaisilla itsellään on sanottavaa, heidän kokemuksensa ja ratkaisuehdotuksensa.

Vaikuttaminen ei ole samaa kuin jonkun puolesta puhuminen, vaan enemmänkin heidän sanomansa esiin nostamista ja sen varmistamista, että vallanpitäjät kuulevat sen. Vaikuttaminen voi olla tehokas tapa vahvistaa niiden ääntä, jotka liian usein vaiennetaan tai jätetään huomiotta, tapa osoittaa solidaarisuutta ja tapa elää uskoamme todeksi. [Sananlaskut 31:9]

Uskonyhteisöt tai uskonnolliset organisaatiot työskentelevät syrjäytyneiden kanssa, joihin ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden väheneminen vaikuttavat eniten. Marginalisoitujen tulisi antaa lähtökohta ja ääni maailmanlaajuisella tasolla tehdyille toimille.

Vaikuttaminen alkaa keskittyneestä kuuntelemisesta ja dialogista, etenee mietiskelevän reflektoinnin kautta toimintaan.

Vaikuttaminen kansainvälisellä tasolla: COP27 ja COP 15

Tämän vuoden kolmannen neljänneksen aikana on suunniteltu toteutettavaksi kaksi tärkeää tapahtumaa. Molemmat voivat saada hyötyä syrjään jätettyjen yhteisöjen tiedosta ja ratkaisuista, niiden, joiden ääntä ei yleensä kuulla. Molemmat tapahtumat vaikuttavat merkittävästi myös heidän elämäänsä.

COP27: Ilmastonmuutos

Tärkeät linjaukset tehdään Yhdistyneiden kansakuntien vuosittaisessa ilmastokonferenssisa. Siellä koko maailmaa tulee yhteen ja tekee sitovia lupauksia siitä, kuinka voimme hidastaa ilmastonmuutosta ja tukea kaikkein heikoimpia valtioita ja yhteisöjä, jotka kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista. COP27 järjestetään Egyptissä 7.-18.11.

COP27:n lähestyessä ja itse tapahtuman aikana voitte vaikuttaa tarvittavien varojen saamiseen marginalisoiduille yhteisöille, että ne voivat toteuttaa ratkaisuja, jotka toimivat heidän olosuhteissaan. Erityisen tärkeää on tänä vuonna varmistaa riittävä rahoitus yhteisöille, että ne voivat sopeutua maan, elinopojen, kulttuurien, lajien ja ihmisten kohtaamiin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, ja varmistaa, että marginaaliin painettujen naisten tarpeet ovat kaikkien ilmastosuunnitelmien keskiössä.

COP15: Monimuotoisuus

Lajien monimuotoisuutta koskeva 15. konferenssi COP15 järjestetään Kunmingissa, Kiinassa, myöhemmin vuonna 2022.

On aika kuunnella ja vahvistaa alkuperäiskansojen, naisten ja tyttöjen, pakolaisten, nuorten ja maan ääntä heidän kokemuksistaan biodiversiteetistä. Maailman täytyy kuulla näiden yhteisöjen tieto voidakseen löytää ratkaisut ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja monimuotoisuuden katoamiseen.

Ekumeenisia sitoumuksia yhteisen kotimme puolesta:

Yhdessä sitoudumme:

· Kuulemaan ja vahvistamaan heidän ääntään ja ratkaisujaan, joihin ilmastokriisi ja monimuotoisuuden häviäminen on eniten vaikuttanut.

· Kansainvälisissä tapahtumissa pitää tunnistaa paikallisesti toteutettu ekosysteemien suojeleminen ja ylläpitäminen.

· Ihmisten, planeetan ja koko luomakunnan, mukaan lukien luonnon ekosysteemien suojeleminen on ykkösprioriteetti, joka menee taloudellisen voiton tavoittelun edelle.

· Varmistamaan, että ihmisoikeudet, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja luomisen eheys ovat keskiössä, kun vastaamme nykyiseen ilmastokriisiin ja monimuotoisuuskriisiin.

Mitä voimme tehdä?

Alla on muutamia ideoita siitä, miten voimme kuunnella syrjään painettujen ääntä yhteisen kotimme suojelemiseksi ja pohtia sitä, mitä he ovat sanoneet, ja siirtyä toimintaan.

1. Kuunnelkaa

Kuunnelkaa syrjään painettujen yhteisöjen ja ihmisten viestejä. Nämä voivat olla lausuntoja, webinaareja, videoita tai sosiaalisen median postauksia, esimerkiksi tämä Christian Aidin video ilmasto- ja rotuoikeudesta. Voitte kutsua uskonjohtajia, pappeja, piispoja ja poliittisia johtajia kuuntelemaan ja pyytää heitä kutsumaan muita johtajia kuuntelemaan.

2. Pohtikaa

Pohtikaa sitä, mitä syrjään painetut yhteisöt ovat sanoneet. Jumalanpalvelukset, rukouskävelyt, rukoushetket ja sosiaalisen median keskustelut syrjään painettujen yhteisöjen ihmisten kanssa ovat kaikki hyviä tapoja. Jotkut kokoontuivat säännöllisesti virtuaalisesti rukoukseen ja meditaatioon ennen COP26:ta; he tutustuivat toisiinsa, ja jotkut aktivoituivat paikallisemmissa tehtävissä.

3. Toimikaa

Osallistukaa toimintaan, jotka liittyvät kuulemaanne ja pohtimaanne. Kyseessä voi olla henkilökohtainen sitoutuminen päästöjen vähentämiseen; tai vaiennettujen äänten vahvistaminen kansallisella tai maailmanlaajuisella tasolla. Liittykää ryhmään, joka on aktiivinen näiden asioiden parissa paikallisella, alueellisella tai maailmanlaajuisella tasolla. Lukekaa lisää siitä, mitä uskonyhteisöt tai uskoon perustuvat organisaatiot tekevät.

Monet ryhmät työskentelevät lausuntojen, päätöslauselmien tai viestien parissa, jotka menevät COP15- ja COP27-konferensseihin. Toiset lähestyvät oman maansa päättäjiä, jotka ovat mukana näissä konferensseissa. Tuokaa koko ajan esiin sitä, mitä olette kuulleet syrjään painetuilta yhteisöiltä.

Toiminta

Voitte oppia lisää tai liittyä mukaan johonkin alla oleviin, meneillään oleviin toimintoihin, tai seurata kansainvälisten järjestöjen tai uskonnollisten yhteisöjen toimia. Tässä joitakin ehdotuksia:

● Muuttakaa omaa käyttäytymistänne kuten IPCC suosittelee helmikuussa 2022 julkaistussa 6. raportissaan. ”Oikeanlaiset käytännöt, infrastruktuuri ja teknologia, jotka mahdollistavat elämäntapamme ja käyttäytymisemme muutoksen, voivat johtaa kasvihuonekaasujen vähenemiseen 40–70 % vuoteen 2050 mennessä”, sanoi IPCC:n työryhmän III yhteispuheenjohtaja Priyadarshi Shukla raportin lehdistötiedotteessa.

● Tulkaa tietoisemmaksi syrjäytyneiden yhteisöjen merkityksestä ja niiden tiedosta ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä. ”Mitä tulee luonnon kanssa työskentelemiseen ilmastonmuutoksen torjumiseksi, emme voi saavuttaa tehokkaita ratkaisuja ilman alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen (IPLC) johtajuutta”

● Ottakaa selvää aloitteesta: ”Ilmastovastuullinen rahoitus – moraalinen vaatimus ja vastuu lapsille ja elävälle maailmalle”. Kyseessä on kirkkojen maailmanneuvoston, YK:n ympäristöohjelman ja muiden yhteinen, uskontojen välinen vetoomus. ”Liian kauan rahoituspalvelusektori on mahdollistanut maailman fossiilisten polttoaineiden riippuvaisuuden”, sanoi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. ”Rahoituspalvelujen tarjoajien on nyt aika nopeuttaa siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin. Heillä on valta – ja vastuu.”

● Ottakaa selvää, mitä maanne tekee ilmastositoumustensa suhteen (kansallisesti määritetyt lahjoitukset tai NDC).

● Harkitkaa liittymistä liikkeeseen, joka vaatii kaiken uuden fossiilisten polttoaineiden etsinnän lopettamista. Ehkä haluatte tukea fossiilisten polttoaineiden leviämisen estämistä koskevaa sopimusta.

● Vierailkaa Laudato Si -sivustolla saadaksesi resursseja ja tapahtumia.

● Seuratkaa näiden hankkeiden parissa työskentelevien maailmanlaajuisten uskonnollisten organisaatioiden Twitter-tilejä: ACT Alliance Climate Justice Twitter-tili: https://twitter.com/home ja Lutheran World Federation Action for Justice -tili: @LWFadvocacy. Löytyy monia muitakin.

● Kannustakaa organisaatiotasi, seurakuntaasi jne. luopumaan fossiilisista polttoaineista. Järjestäkää myyntitapahtuma – kutsukaa puhuja puhumaan seurakuntaasi tai hiippakuntaasi luopumisesta tai kasvun vähenemisestä. Esimerkkeinä Bright Nowin tai Laudato Si’ Movementin kampanjat

● Kouluttakaa, tukekaa ja liittykää mukaan kampanjoihin, kuten tähän uskonjohtajien kirjeeseen fossiilisten polttoaineiden leviämisen estämiseksi.

Vaikuttaminen vallanpitäjiin

Vaikuttakaa oman maanne hallitukseen. Pyytäkää sitä sitoutumaan seuraaviin asioihin, jotka perustuvat siihen, mitä marginalisoidut ovat sanoneet:

· On ryhdyttävä kiireellisiin toimiin lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 °C:n lämpötilatavoitteeseen ja otettava käyttöön lainsäädäntöä, politiikkaa ja toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi kestävällä tavalla.

· On pysäytettävä monimuotoisuuden katoaminen ja pidettävä alkuperäiskansat monimuotoisuuden suojelun keskiössä.

· On asetettava kasvihuonekaasuneutraalit ratkaisut ilmastotoimien ytimeen. Tämä parantaa yhteisöjen, myös alkuperäiskansojen, ja valtioiden kestävyyttä ja pohjautuu paikallisesti ohjatun ekosysteemin säilyttämiseen ja ennallistamiseen.

· On otettava käyttöön politiikka ja lainsäädäntö niin, että maailmanlaajuiset nollapäästöt saavutetaan mahdollisimman pian. Näihin tulisi sisältyä asteittainen luopuminen fossiilisista polttoaineista, investoiminen uusiutuvaan ja luontoystävälliseen energiaan sekä ekosysteemien säilyttäminen ja ennallistaminen. Paljon päästöjä tuottavien maiden on otettava johtoasema yhteisen mutta eriytetyn vastuun periaatteen mukaisesti.

· On luotava ja rahoitettava tappio- ja vahinkojärjestely. Merkittävä osa ilmastorahoituksesta tulee kanavoida paikallisvetoisten järjestelmien kautta.

· On luotava oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kansainvälinen rahoitusmekanismi tappioiden ja vahinkojen varalta. Naiset on otettava mukaan kaikilla tasoilla ilmastonmuutokseen liittyvien vastausten ja rahoituksen määrittämisessä: tarpeiden kuulemisesta, ratkaisujen toteuttamiseen ja varojen käytöstä päättämiseen. Rahoitus on tarjottava tämä rahoitus avustuksina, ei lainoina.

· Saastuttajat maksavat -periaatteen mukaisesti on varmistettava, että fossiilisten polttoaineiden yritykset osallistuvat kustannuksiin ilmastovahinkoverojen kautta. Hallitusten ja yksityisen sektorin on pikaisesti löydettävä parhaat keinot tämän turvaamiseksi.

Jaa somessa: