Hyppää sisältöön

Etiikka, yhteiskunta, ekumenia

Erottaako etiikka vai yhdistääkö? Ekumenian alkutaipaleella katsottiin, että yhdistää: Life and Work -liike (toinen linja Faith and Order, opin yhdistymistä etsivä). Nykyään opissa lähennytty, mutta kiistoja eettisistä kysymyksistä on erityisesti seksuaalietiikasta.

Kirkkokuntien etiikan suuntaviivoja ja historiaa

– kirkkojen modernin sosiaalietiikan alku 1800-luvun lopulla

– kasvavassa määrin kannanottoja nykyhetkeä kohti tultaessa

a) roomalaiskatolinen kirkko

– paavi Leo XIII:n ensyklika Rerum Novarum 1891 sos.et. alku: varovasti kapitalismia vastaan

– Pius XI:n Quadragesimo Anno 1931: kolme peruskäsitettä

1) Persoona, yksilön ihmisoikeudet

2) Solidaarisuus, yksilön vastuu toisista

3) Subsidiariteetti, ”lähipäätösperiaate”: pienten yksiköiden vastuu ennemmin kuin valtion

– suuria kiistoja ns. vapautuksen teologiasta 1960-luvulta lähtien

– luonnonoikeudellista etiikkaa, mutta myös etiikan sitomista kirkon opetusvirkaan (vrt. Paavin asema)

b) ortodoksinen kirkko

– perinteisesti välttänyt systemaattista eettistä pohdintaa/julkilausumia: sen sijasta painottanut sellaisenaan kristillisen rakkauden periaatetta, joka heijastuisi kaikkeen

– yhtäältä luonnonoikeudellista ajattelua, toisaalta Kristuksen luomakuntaa täydellistävää työtä korostetaan

– nykyaikaa kohti tultaessa joutunut yhä enemmän määrittelemään kantojaan tarkemmin

– esimerkki kipuilusta etiikan kanssa: Venäjän ortodoksisen kirkon laajat lausumat

c) protestanttiset kirkot

– paljon teoreettista keskustelua etiikasta, vähemmän yhteisiä selviä linjoja

– luterilaiset: luonnonoikeudellista etiikkaa, luomisen teologian painotusta

– kuitenkin sekä heillä että anglikaaneilla myös jonkin verran kristosentristä etiikkaa

– reformoidut: painotetusti kristosentristä etiikkaa, näkyy esim. kristillisen poliittisen aktiivisuuden korostuksena

Ekumeenisen liikkeen (Kirkkojen maailmanneuvoston) eettiset mallit

1) Sosiaalinen evankeliumi (social gospel) 1930-luvulle asti

– sekä kapitalismin että kommunismin äärimuotoja vastustettiin

– taustalla optimistinen liberaaliteologia, jonka mukaan maailma kehittyy historian kuluessa ihmisten tekojen kautta kohti Jumalan valtakuntaa

– erityisesti eurooppalaiset luterilaiset kritisoivat hurmahenkisestä Jumalan valtakunnan tämänpuoleistamisesta; kuihtui tämän ja barthilaisen teologian vaikutuksesta

2) Väliaksioomien malli (middle axioms) 1940-luvun lopulle asti

= yleisiä, suuntaa antavia periaatteita, kuten ”kristityn tulee toimia rauhan puolesta”

– ns. ”inspiraatioetiikkaa”, kirkon nähtävä profeetallisesti ”ajan merkit”

– tietty kriittisyys nykytilannetta kohtaan, pohjaa myöhemmälle vapautuksen teologialle

– keskeistä Kristuksen herruus: kristosentristä, deontologista etiikkaa

3) Vastuullisen yhteiskunnan malli 1970-luvun alkuun asti

– keskeisiä käsitteitä: kuuliaisuus, sitoutuminen Kristukselle

– silti myös luonnonoikeudellisia elementtejä: käytännön tavoitteet usein samoja kuin katolisella kirkolla (valtion vastuu, siirtomaiden vapauttaminen, sekatalousjärjestelmä)

4) Oikeudenmukainen, osallistuva ja kestävä yhteiskunta 1980-luvulle asti

 (JPSS: Just, participating and sustainable society)

– ekumeenisen liikkeen poliittinen aktiivisuus, usein vasemmistolaiseksi leimattu, kasvoi

– vapautuksen teologian ja kolmannen maailman esiintulo

– globaali oikeudenmukaisuus ja osallistuminen, kehitysyhteistyö

– kestävä-termi viittaa nousseeseen ympäristöhuoleen (1972 keskeinen Kasvun rajat -raportti)

– riitoja kirkon tehtävästä: ”puhtaasti hengellinen lähetystyö vai kehitysyhteistyö”?

5) Oikeudenmukaisuus, rauha ja luomakunnan eheys 1982–1992

 (ORLE, JPIC: Justice, peace & Integrity of Creation)

– ympäristö keskeiseen asemaan, luomakunnan keskinäisen riippuvuuden korostus

– ”konsiliaarinen prosessi”, ”kaikki yhdessä ongelmien ratkaisemiseksi”

– roomalaiskatolisetkin aluksi mukana, suurta innostusta

– prosessin päätöskokous Soulissa 1990 ristiriitainen, samoin Canberran yleiskokous 1991: liittoteologiaa arvosteltiin ja ”synkretismistä” eli uskontojen sekoittamisesta syytettiin

6) Kirkko-oppi (ekklesiologia) ja etiikka 1992-1996

– asiakirjoja: Kallis ykseys 93, Kallis vastuu 95, Kallis kuuliaisuus 97 (Costly Unity, Commitment, Obedience)

– moraalikasvatuksen/moraalihengellisyyden malli, luonto yhä tärkeällä sijalla

– yhteisöjen puolustus, kommunitarismi, liberalismia vastaan

– vaikuttajia: Larry Rasmussen, Martin Robra; taustalla Bonhoeffer, Niebuhrin veljekset ym.

Johtopäätöksiä

– sekä kirkkojen että ekumeenisen liikkeen sisällä sekä luonnonoikeudellista että kristosentristä etiikkaa: eri lähtökohdista samoja päätelmiä, mutta myös samoista lähtökohdista eri päätelmiä!

– kannattaako etiikkaa pitää tällöin erottavana tekijänä? (vrt. Mark Ellingsen: Cutting Edge ja Per Lönning: Creation – an Ecumenical Challenge?)

– paljon sosiaalietiikkaa, vähän yksilöetiikkaa, mutta sille kasvava paine

– kirkot olleet harvoin etiikan edelläkävijöitä (vrt. orjuus), mutta ekumeeninen kohtaaminen lisännyt tietoisuutta erilaisessa asemassa olevien uskonveljien ja -sisarien ongelmista

– käytäntö ollut tärkeämpää kuin teoria, mutta mikä olisi tehokkain tie?

– lopputuloksena ollut yritys auttaa maailmaa samalla kun yhdessä hitaasti pohditaan teoriaa

– erityisesti luonnonoikeudellisen etiikan kautta rakennettu dialogia muiden uskontojen kanssa (esim. Hans Küngin Maailmanetiikka-projekti)

Pastori Panu Pihkala Ketkossa kevätlukukaudella 2006

Jaa somessa: